Persbericht: Groningers solidair over gaswinning

Justin Richardson Nieuws

Maatregelen in kaart gebracht
Groningers solidair over gaswinning

Mensen uit de hele provincie vinden de gevolgen van gaswinning onrechtvaardig, of ze nu wel of niet met de gevolgen te maken hebben. De overheid kan volgens de Groningers veel maatregelen nemen die een positief effect hebben op hun gevoelens van onveiligheid: stopzetten van gaswinning, onafhankelijk onderzoek, inspecties en versterking, erkenning van risico’s en betere informatievoorziening. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de tweede vragenlijst van Gronings Perspectief, een onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

De eerste meting van Gronings Perspectief liet zien dat aardbevingsschade nadelige gevolgen heeft voor veiligheidsbeleving en gezondheid. De tweede meting richtte zich op mogelijke oorzaken, maatregelen, en wensen voor de toekomst. De nieuwe resultaten bieden aanknopingspunten voor beleid en voor de ontwikkeling van effectieve interventies.

Een grote meerderheid (67% tot 78% van de respondenten) is van mening dat gaswinning en schadevergoedingen onrechtvaardig zijn. Daarbij valt op dat respondenten buiten het aardbevingsgebied de situatie net zo onrechtvaardig vinden: men is solidair. In hoeverre gevoelens van onrecht bijdragen aan stress en ervaren onveiligheid wordt nog onderzocht.

Respondenten die zich onveilig voelen gaven aan door welke maatregelen zij zich veiliger zouden voelen. Zo’n 80% procent denkt dat stopzetten van de gaswinning en onafhankelijk onderzoek daaraan bijdraagt. Meer dan 70% denkt zich veiliger te voelen door inspectie en versterking van hun eigen woning, maar ook doordat de regering de risico’s door gaswinning onderkent. 63% denkt baat te hebben bij informatie over hoe te handelen bij een hevige beving. Opvallend is dat slechts 17% denkt dat ze zich veiliger voelen door zelf maatregelen te nemen.

De tweede meting ging dieper in op de toekomstwensen van Groningers voor hun onmiddellijke woonomgeving. Er zijn veel overeenkomsten tussen de buurtinitiatieven waar mensen zich graag voor inzetten en de dingen die men van de lokale overheid verwacht: het meest belangrijk vindt men het aangezicht van het dorp of de buurt, groenvoorzieningen, het energieneutraal maken van woningen en ouderenzorg. De toekomstwensen in het aardbevingsgebied zijn hetzelfde als daarbuiten: mensen zijn eensgezind in hun wensen en in de initiatieven waar ze zich voor willen inzetten.

Eerder concludeerde Gronings Perspectief dat mensen met schade door gaswinning zich onveiliger voelen en een hogere kans op gezondheidsklachten hebben. De tweede meting wijst uit dat het niet uitmaakt of die schade erkend is als aardbevingsschade of niet. Mensen met schade bespreken hun stressgevoelens met familie, vrienden en buurtgenoten, maar opvallend genoeg niet met professionele hulpverleners. Resultaten als deze bieden aanknopingspunten voor beleid.

Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Justin Richardson, telefoon 06 462 945 40. Ook vindt u informatie op de website groningsperspectief.nl.

Rapportage onderzoek
Gronings Perspectief is een samenwerking tussen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD Groningen en Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Groningen. De onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie bestaand uit de Gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Nationaal Coördinator Groningen, de Provincie, Veiligheidsregio, Vereniging Groninger Dorpen en wetenschappelijk experts.

In april 2016 rapporteerden de onderzoekers van Gronings Perspectief hun eerste resultaten in tussenrapport #1. In juli volgde een uitgebreid wetenschappelijk rapport. Het huidige tussenrapport #2 bevat in het oog springende resultaten uit de tweede meting. In december volgt een uitgebreid wetenschappelijk rapport met gedetailleerde analyse van resultaten uit metingen twee en drie. Alle rapporten zijn openbaar en worden via de website groningsperspectief.nl gedeeld met bewoners en geïnteresseerden. Het onderzoek loopt tot eind 2017.