Wat is Gronings Perspectief?


Gronings Perspectief onderzoekt sinds 2016 de psychosociale impact van de gaswinning op inwoners van alle gemeenten in de provincie Groningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met vragenlijsten, interviews en groepsgesprekken onder bewoners en professionals in de regio. De huidige fase van Gronings Perspectief (fase 4) loopt van 2023 tot en met 2026.
Image
Image

Wat onderzoeken we?


Hoe ontwikkelen ervaren veiligheid, vertrouwen, gezondheid en toekomstperspectief van bewoners en gemeenschappen binnen en buiten het gaswinningsgebied? Wat maakt bewoners kwetsbaar voor de gaswinningsproblematiek? En welke aanknopingspunten zijn er om beleid/uitvoering te verbeteren? Deze vragen staan centraal binnen het onderzoek van Gronings Perspectief.

Gronings Perspectief is een onafhankelijk onderzoek. Het onderzoek wordt begeleid door een begeleidingscommissie met betrokkenen partijen uit het gaswinningsdossier die de koers en onafhankelijkheid van het onderzoek bewaken. In de eerste twee fasen van Gronings Perspectief (2016-2020) was Nationaal Coördinator Groningen opdrachtgever van het onderzoek. In deze periode verschenen 20 publicaties met de onderzoeksresultaten. De derde fase van Gronings Perspectief (2020-2022) is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Begin 2023 is het onderzoek verlengd tot eind 2026, deze keer met subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze vierde fase van het onderzoek vormt een voortzetting, verdieping en intensivering van de derde fase van Gronings Perspectief.

Ontwikkelingen in ervaren veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief

Sinds 2016 houden we de ‘vinger aan de pols’ op het gebied van ervaren veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief. Dit blijven we ook in fase 4 van het onderzoek doen. We maken daarbij gebruik van periodieke vragenlijsten met het Groninger Panel van het Sociaal Planbureau Groningen. Dit panel bestaat uit 7.000 mensen die een representatieve afspiegeling vormen van de inwoners van de provincie Groningen. Dit deel van het onderzoek kan voor Groningers en voor deelgroepen (bijv. met en zonder schade door bodembeweging) vaststellen of er veranderingen zijn in bijvoorbeeld gevoelens van veiligheid of gezondheid. Met dit onderzoek krijgen we een beter begrip van bestaande problemen en de factoren die daarvoor verantwoordelijk zijn. 

De impact van de versterkingsoperatie 

In de vierde fase van het onderzoek intensiveren we de diepgaande analyse van de impact van de versterkingsoperatie op bewoners, dorpen en buurten waar wel of juist niet versterkt wordt. Het doel is om meer inzicht te krijgen in welke bewoners in het bijzonder kwetsbaar zijn in de versterkingsproblematiek. Ook willen we meer zicht krijgen op de behoeftes, wensen en mogelijke problemen die bij deze kwetsbare groepen spelen.


Rijksuniversiteit Groningen


De RUG behoort tot de Europese top van het wetenschappelijk onderzoek. Ze doet baanbrekend en maatschappelijk relevant onderzoek en legt bruggen tussen verschillende disciplines. In 2016 heeft de Nationaal Coördinator Groningen aan de RUG gevraagd onderzoek te doen naar de belevingen van de aardbevingen in Groningen. Het onderzoek wordt nu gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De RUG is volledig onafhankelijk en heeft veel kennis van de regio.


Wie zijn wij?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeksinstituut Nivel in samenwerking met het Sociaal Planbureau Groningen. Het team is volledig onafhankelijk in de uitvoering en de rapportage van het onderzoek. De onderzoekers worden geadviseerd door een begeleidingscommissie met afgevaardigden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (subsidieverstrekker), gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad, Nationaal Coördinator Groningen, Provincie Groningen, Veiligheidsregio Groningen, Vereniging Groninger Dorpen, Instituut Mijnbouwschade Groningen, Nationaal Programma Groningen en wetenschappelijke experts.


Onderzoekers

Onderzoeker

S.M. Berends, MA

Sanne Berends is bij Gronings Perspectief werkzaam als datamanager. Ze beheert, beveiligt en verifieert de onderzoeksgegevens en zorgt ervoor dat de gegevens beschikbaar zijn voor de onderzoekers. Ze houdt daarbij in de gaten dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens volgens de uitgangspunten van de privacywetgeving.

Onderzoeker

M. Boendermaker, MSc

Marjolein Boendermaker is afgestudeerd in Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is als projectmanager betrokken bij Gronings Perspectief. In deze rol ondersteunt ze de onderzoekers bij de organisatorische aspecten van het onderzoek en is ze aanspreekpunt voor betrokken partijen.

Prof. dr. M.L.A. Dückers

Michel Dückers is onderzoeksleider van Gronings Perspectief. Zijn onderzoek richt zich op veiligheids- en gezondheidsaspecten van rampen, crises en andere blootstelling in de leefomgeving van mensen. Hij beoogt met het onderzoek naar de gaswinningsproblematiek ook breder bij te dragen aan toegepaste kennis over hoe samenlevingen optimaal met risico’s en gevolgen voor getroffenen kunnen omgaan.

Onderzoeker

Dr. H.B. Kanis

Babet Kanis is gepromoveerd in Sociale Psychologie en tevens afgestudeerd in Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is werkzaam bij Gronings Perspectief als postdoctoraal onderzoeker en zal het onderzoeksteam voornamelijk versterken met kwantitatieve data-analyse en het schrijven van de rapporten.

Onderzoeker

J. van der Molen, MSc

Judith van der Molen is afgestudeerd in Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als onderzoeker bij Gronings Perspectief zal zij zich onder andere bezighouden met het kwalitatieve deel van het onderzoek.

Onderzoeker

Dr. H. Pot

Hanneke Pot is medisch antropoloog en geïnteresseerd in de uitwerking van beleid op de gezondheid van lokale gemeenschappen. Ze heeft een achtergrond in onderzoek naar global health en ontwikkelingssamenwerking in Malawi. Sinds 2020 houdt ze zich bezig met de gevolgen van de gaswinning. Hanneke geeft leiding aan de kwalitatieve component van het onderzoek.  Daarnaast werkt ze als onderzoeksleider en docent aan de Hanzehogeschool.

Onderzoeker

Prof. dr. K.E. Stroebe

Katherine Stroebe doet onderzoek naar collectieve (on)rechtvaardigheid en weerbaarheid. Ze is met name geïnteresseerd in de impact van collectieve onrechtvaardigheid op persoonlijk welzijn, gezondheid en handelingsperspectief. Hierin ligt haar focus de afgelopen jaren met name op de impact van chronische, door de mens veroorzaakte (in vergelijking met acute, natuurlijke) rampen. Sinds 2016 geeft Katherine Stroebe leiding aan Gronings Perspectief.

Wat gebeurt er met de resultaten?


Alle resultaten van Gronings Perspectief zijn publiek toegankelijk. Minimaal één keer per jaar worden alle (nieuwe) resultaten in een uitgebreid rapport uiteengezet. Deze rapporten zijn te downloaden van onze website, op de pagina publicaties. In onze publicaties worden alle resultaten anoniem verwerkt. Dit betekent dat we geen uitspraken doen over individuele gevallen en de resultaten niet te herleiden zijn tot individuen. Het onderzoek heeft als doel om kennis te leveren voor beleid en maatregelen. In het onderzoek is ook aandacht voor ontwikkelingen die de regio op langere termijn een positieve impuls geven. Om te garanderen dat beleidsmakers en instanties goed zijn aangehaakt bij ons onderzoek zijn een aantal betrokken in de begeleidingscommissie. Zij werken met ons samen om de resultaten zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van relevante partijen.