Het onderzoek

In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen onder de naam Gronings Perspectief (GP-I) sinds 2016 de veiligheidsbeleving, de gezondheid en het toekomstperspectief van Groningers. In 2018 wordt het onderzoek samen met het Sociaal Planbureau Groningen voortgezet (GP-II). Het onderzoek geeft concrete onderzoeksresultaten die te vertalen zijn in beleid en maatregelen. Enerzijds verwachten wij dat resultaten gebruikt zullen worden voor beleidsoverwegingen (bijvoorbeeld om te weten in hoeverre Groningen veiliger wordt of niet). Anderzijds verwachten wij dat de resultaten invloed hebben op de aanpak van geconstateerde problemen of op faciliteiten voor bewoners en instanties. In het onderzoek is aandacht voor ontwikkelingen die de regio op langere termijn een positieve impuls geven.

Image
Image

Hoe ziet het onderzoek er uit?


1. Ontwikkelingen in ervaren veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief

In navolging van GP-I zal er de komende drie jaar een “vinger aan de pols” worden gehouden wat betreft ervaren veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief. Dit zal worden uitgevoerd middels een panel dat met vragenlijsten zal worden ondervraagd. Hierbij werken wij samen met Sociaal Panbureau Groningen. Het onderzoek is er specifiek op gericht om veranderingen in bijvoorbeeld gevoelens van veiligheid of gezondheid vast te stellen en om te proberen deze beter te begrijpen.

2. De versterking
In GP-II wordt een verdieping gemaakt om vast te stellen hoe het versterkingsproces verloopt en wat de impact is  op bewoners en hun leefgemeenschap. Dit betekent dat we deels zullen onderzoeken hoe bewoners het versterkingsproces zelf ondervinden: wat gaat er goed, wat verloopt minder goed. Ook zullen we kijken naar de impact van de versterking op onder andere gevoelens van veiligheid, op welbevinden en gezondheid. Daarnaast wordt de impact van versterking op leefbaarheid voor individuen en dorpen in bredere zin een belangrijke focus.

3. Impact op kinderen en jongeren
Tijdens de uitvoering van GP-I deed de kinderombudsman aanbeveling om in vervolgonderzoek expliciet aandacht te besteden aan impact van deze problematiek op kinderen en jongeren. Hiervoor wordt een kwalitatief onderzoek opgezet, samen met orthopedagogen en sociale (kinder)geneeskundigen.

4. Close-up studies

Als onderdeel van GP-I werd, onmiddellijk na de beving van Zeerijp, een onderzoek uitgevoerd. In de toekomst kan een dergelijke “close-up” nodig zijn als zich een noodsituatie voordoet. Het team van GP-II kan daarom op korte termijn een onderzoek uitvoeren om de stemming onder bewoners te peilen en om hun behoeften en wensen vast te stellen.


Rijksuniversiteit Groningen


De RUG behoort tot de Europese top van het wetenschappelijk onderzoek. Ze doet baanbrekend en maatschappelijk relevant onderzoek en legt bruggen tussen verschillende disciplines. De Nationaal Coördinator Groningen heeft de RUG gevraagd onderzoek te doen naar de belevingen van de aardbevingen in Groningen. De is RUG volledig onafhankelijk en heeft veel kennis van de regio.


Onderzoeksteam

Prof. dr. T. Postmes en dr. K. Stroebe van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen leiden het onderzoek. Zij voeren dit onderzoek uit in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen, in samenwerking met de Groninger gemeenten, de provincie Groningen en de Veiligheidsregio Groningen.
Prof. dr. T.T. Postmes

Prof. dr. T.T. Postmes

Tom Postmes onderzoekt menselijk gedrag in virtuele groepen en gemeenschappen, in grote mensenmassa’s, maar ook in organisaties en “gewone” teams. In zijn onderzoek staat de invloed van persoonlijke en sociale identiteit centraal: de relatie tussen individualiteit en de groep.

Onderzoeker

dr. K.E. Stroebe

Katherine Stroebe is geïnteresseerd in hoe mensen zich voelen en gedragen als ze zich onrechtvaardig behandeld voelen. Ze onderzoekt de impact hiervan op persoonlijk welzijn, gezondheid en handelingsperspectief. Sinds 2013 doet ze onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning voor Groningers, sinds 2016 geeft ze samen met Tom Postmes leiding aan Gronings Perspectief.

Onderzoeker

H.B. LeKander, MSc

Babet LeKander is afgestudeerd in Sociale Psychologie en Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is werkzaam bij Gronings Perspectief als onderzoeker en zal het onderzoeksteam versterken bij onder andere het opzetten van het onderzoek en het schrijven van de rapporten.

Onderzoeker

J.E.F. Richardson, MSc

Justin Richardson is afgestudeerd in Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet nu promotieonderzoek bij Sociale Psychologie. Zijn onderzoek richt zich op de rol van sociale relaties bij het omgaan met rampen. Verder is hij als onderzoeker sinds 2016 betrokken bij Gronings Perspectief.

Onderzoeker

M. Boendermaker, MSc

Marjolein Boendermaker is afgestudeerd in Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als onderzoeker zal zij zich onder andere bezighouden met het coördineren en uitvoeren van het kwalitatieve onderzoek.