Wat is Gronings Perspectief?


Gronings Perspectief onderzoekt sinds 2016 de psychosociale impact van de gaswinning op inwoners van alle gemeenten in de provincie Groningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met vragenlijsten, interviews en groepsgesprekken onder bewoners en professionals in de regio. Sinds 2021 wordt het onderzoek van Gronings Perspectief gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Image
Image

Wat onderzoeken we?


Hoe ontwikkelen zich de ervaren veiligheid, vertrouwen, gezondheid en toekomstperspectief van bewoners en gemeenschappen binnen en buiten het gaswinningsgebied? Wat maakt bewoners kwetsbaar voor de gaswinningsproblematiek? En welke aanknopingspunten zijn er om beleid/uitvoering te verbeteren? Deze vragen staan centraal binnen het onderzoek van Gronings Perspectief.

In de eerste twee fasen van Gronings Perspectief (2016-2020) was Nationaal Coördinator Groningen opdrachtgever van het onderzoek. In deze periode verschenen 20 publicaties met de onderzoeksresultaten. Deze resultaten en een reflectie hierop zijn weergegeven in een beknopte overzichtnotitie. Begin 2021 is het onderzoek voor de tweede keer verlengd tot eind 2022, deze keer met subsidie van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Deze derde fase van het onderzoek omvat drie onderdelen:

Ontwikkelingen in ervaren veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief

Sinds 2016 houden we de ‘vinger aan de pols’ op het gebied van ervaren veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief. Dit blijven we ook in fase 3 van het onderzoek doen. We maken daarbij gebruik van periodieke vragenlijsten met het Groninger Panel van het Sociaal Planbureau Groningen. Dit panel bestaat uit 7.000 mensen die een representatieve afspiegeling vormen van de inwoners van de provincie Groningen. Dit deel van het onderzoek kan voor Groningers en voor deelgroepen (bijv. met en zonder schade door bodembeweging) vaststellen of er veranderingen zijn in bijvoorbeeld gevoelens van veiligheid of gezondheid. Met dit onderzoek krijgen we een beter begrip van bestaande problemen en de factoren die daarvoor verantwoordelijk zijn. 

De impact van de versterkingsoperatie 

We voeren een diepgaande analyse uit van de impact van de versterkingsoperatie op bewoners, dorpen en buurten waar wel of juist niet versterkt worden. Het doel is om meer inzicht te krijgen in welke bewoners in het bijzonder kwetsbaar zijn in de versterkingsproblematiek. Ook willen we meer zicht krijgen op de behoeftes, wensen en mogelijke problemen die bij deze kwetsbare groepen spelen.

Inventarisatie van effectieve maatregelen omtrent de versterkingsoperatie

Aansluitend willen we in kaart brengen in hoeverre ingezette maatregelen voldoen aan verwachtingen van bewoners en professionals en aansluiten bij kwetsbaarheden van bewoners. Kunnen de maatregelen bijvoorbeeld lokaal effectief worden ingevoerd in samenwerking met betrokkenen? En in welke mate grijpen ze in op de risicofactoren voor gezondheid, welzijn en leefbaarheid?


Rijksuniversiteit Groningen


De RUG behoort tot de Europese top van het wetenschappelijk onderzoek. Ze doet baanbrekend en maatschappelijk relevant onderzoek en legt bruggen tussen verschillende disciplines. In 2016 heeft de Nationaal Coördinator Groningen aan de RUG gevraagd onderzoek te doen naar de belevingen van de aardbevingen in Groningen. Sinds 2021 wordt het onderzoek gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties. De RUG is volledig onafhankelijk en heeft veel kennis van de regio.


Wie zijn wij?

Het onderzoek staat onder leiding van Katherine Stroebe en Michel Dückers van de Rijksuniversiteit Groningen en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Sociaal Planbureau Groningen. De RUG is volledig onafhankelijk in de uitvoering en de rapportage van het onderzoek. De onderzoekers worden geadviseerd door een begeleidingscommissie met afgevaardigden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidieverstrekker), gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad, Nationaal Coördinator Groningen, Provincie Groningen, Veiligheidsregio Groningen, Vereniging Groninger Dorpen, Instituut Mijnbouwschade Groningen, Nationaal Programma Groningen en wetenschappelijke experts.


Onderzoekers

Onderzoeker

dr. K.E. Stroebe

Katherine Stroebe doet onderzoek naar collectieve (on)rechtvaardigheid en weerbaarheid. Ze is met name geïnteresseerd in de impact van collectieve onrechtvaardigheid op persoonlijk welzijn, gezondheid en handelingsperspectief. Hierin ligt haar focus de afgelopen jaren met name op de impact van chronische, door de mens veroorzaakte (in vergelijking met acute, natuurlijke) rampen. Sinds 2016 geeft Katherine Stroebe leiding aan Gronings Perspectief.

Prof. dr. M. Dückers

Michel Dückers richt zich enerzijds op onderzoek naar de veiligheids- en gezondheidseffecten van rampen, crises en allerlei vormen van blootstelling in de omgeving van mensen. Daarnaast beoogt hij met onderzoek bij te dragen aan de toegepaste kennisbasis over hoe samenlevingen hier optimaal mee kunnen omgaan.

Onderzoeker

H.B. Kanis, MSc

Babet Kanis is afgestudeerd in Sociale Psychologie en Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is werkzaam bij Gronings Perspectief als onderzoeker en zal het onderzoeksteam versterken bij onder andere het opzetten van het onderzoek en het schrijven van de rapporten.

Onderzoeker

M. Boendermaker, MSc

Marjolein Boendermaker is afgestudeerd in Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als onderzoeker zal zij zich onder andere bezighouden met het coördineren en uitvoeren van het kwalitatieve onderzoek.

Onderzoeker

M. de Jong, MSc

Marlon de Jong studeerde Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarna ze haar promotieonderzoek heeft gedaan naar het monitoren en tegengaan van mentale vermoeidheid in de werkomgeving. Sinds november 2019 is ze als onderzoeker en datamanager werkzaam binnen Gronings Perspectief. 

Wat gebeurt er met de resultaten?


Alle resultaten van Gronings Perspectief zijn publiek toegankelijk. Minimaal één keer per jaar worden alle (nieuwe) resultaten in een uitgebreid rapport uiteengezet. Deze rapporten zijn te downloaden van onze website, op de pagina publicaties. In onze publicaties worden alle resultaten anoniem verwerkt. Dit betekent dat we geen uitspraken doen over individuele gevallen en de resultaten niet te herleiden zijn tot individuen. Het onderzoek heeft als doel om kennis te leveren voor beleid en maatregelen. In het onderzoek is ook aandacht voor ontwikkelingen die de regio op langere termijn een positieve impuls geven. Om te garanderen dat beleidsmakers en instanties goed zijn aangehaakt bij ons onderzoek zijn een aantal betrokken in de begeleidingscommissie. Zij werken met ons samen om de resultaten zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van relevante partijen.