Privacy

De persoonsgegevens van deelnemers aan het Bewonerspanel worden uitsluitend gebruikt voor niet-commerciële onderzoeksdoeleinden. De privacy blijft gewaarborgd. Het verzamelen en bewerken van de gegevens voor het panelonderzoek heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) opgedragen aan afdeling Onderzoek en Statistiek (O&S) van de gemeente Groningen.

O&S Groningen

Het verzamelen en bewerken van de gegevens voor het panelonderzoek heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) opgedragen aan afdeling Onderzoek en Statistiek (O&S) van de gemeente Groningen.

 • is verantwoordelijk voor het beheer en het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • is belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens en treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de ingevoerde gegevens.
 • draagt er zorg voor dat de bewerker passende technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • verplicht de aangewezen ambtenaren en de organisatie te handelen in overeenstemming met de beveiligings- en toegangsrichtlijnen zoals opgesteld door de RUG.
 • verplicht de ambtenaren als onder artikel 10.a.ii tot geheimhouding op grond van artikel 125a, derde lid Ambtenarenwet en artikel F-3 Ambtenarenreglement van de gemeente.
 • onderschrijft de Gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens bij onderzoek en statistiek, opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek, de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek en de MarktOnderzoekAssociatie.nl, en goedgekeurd door het CBP op 24 mei 2004 (gepubliceerd in de Staatscourant 2004, nr. 36).
 • stelt een volledig geanonimiseerd gegevensbestand beschikbaar aan de RUG.
O&S Groningen draagt er zorg voor dat de aan de RUG ter beschikking gestelde gegevens worden ontdaan van persoonlijke identificatiegegevens, die worden vervangen door een uniek identificatienummer. Van de verbinding tussen persoonlijke identificatiegegevens en uniek identificatienummer maakt O&S Groningen een afzonderlijk sleutelbestand. Dit sleutelbestand bewaart O&S Groningen, gescheiden van onderzoeksgegevens, op een server van de gemeente Groningen. De RUG zal de verzamelde gegevens uitsluitend gebruiken om de vragen te beantwoorden die voortvloeien uit de doelstelling van het onderzoek. De gerapporteerde gegevens worden in verslagen weergegeven in geaggregeerde vorm, op zo’n manier dat ze niet kunnen worden herleid tot individuele respondenten. De persoonsgegevens in de bestanden worden zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel of de doeleinden van het onderzoek vernietigd.

Wie is verantwoordelijk voor Gronings Perspectief?

Prof. dr. T. Postmes en dr. K. Stroebe van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen geven leiding aan het onderzoek. Bij de uitvoering van het onderzoek werken onderzoekers vant de Rijksuniversiteit Groningen samen met onderzoekers van de GGD Groningen en onderzoekers van de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen. Het onderzoek wordt ondersteund door een begeleidingscommissie. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van diverse overheden (Nationaal Coördinator Groningen, Provincie, Gemeentes), Veiligheidsregio, GGD Groningen, wetenschappelijk experts en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (Vereniging Groninger Dorpen en Groninger Bodem Beweging). Voor een uitgebreide weergave van deze partijen en hun rollen kunt u terecht op de pagina ‘Over Gronings Perspectief’. De verwerking van uw persoonsgegevens wordt in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen (zie ook bij Privacy).

Hoe worden uw gegevens gebruikt?

Het doel van Gronings Perspectief is om de psychosociale gevolgen van de aardbevingen in de provincie in kaart te brengen. Ook wordt bewoners gevraagd om hun perspectief op de toekomst te geven. Waar mogelijk denken de onderzoekers na over een passende aanpak voor eventuele problemen. Het onderzoek bestaat uit drie hoofdelementen waarvan het panelonderzoek er één is. Door middel van enquêtes die elk kwartaal onder het panel worden uitgezet, kunnen we gedurende twee jaar de ontwikkelingen en veranderingen waarnemen in de provincie, waarbij gebieden die meer en minder te maken hebben met bevingen op een degelijke manier vergeleken kunnen worden. De antwoorden worden niet rechtstreeks gerapporteerd, maar na analyses van de onderzoekers samenvattend gepubliceerd. De verzamelde onderzoeksgegevens worden voor analyse en rapportage door O&S Groningen in geanonimiseerde vorm beschikbaar gesteld aan de Rijksuniversieit Groningen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Via Gronings Perspectief worden de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt:

 • E-mailadres en adres;
 • Demografische gegevens, zoals geboortedatum, geslacht, opleidingsniveau, inkomen.
 • Gezondheidsgegevens, zoals contact met hulpverleners en gezondheidsklachten.
 • Sociaaleconomische gegevens, zoals maatschappelijke betrokkenheid, vertrouwen in instanties.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Gronings Perspectief in het kader van de uitvoering van het onderzoek. De antwoorden op de vragenlijsten worden nooit aan derden verstrekt.