Privacyverklaring

1. Inleiding

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving, die de RUG in acht neemt, is de RUG daar ook verantwoordelijk voor. In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over hoe de RUG gegevens van u verwerkt en over de rechten die u hebt. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de Algemene privacyverklaring van de RUG. Bij tegenstrijdigheid gaat deze privacyverklaring voor.

2. Contactgegevens verantwoordelijke

Image
U kunt met uw vragen en verzoeken over uw privacy bij de RUG terecht. U kunt terecht bij:

Rijksuniversiteit Groningen Privacyteam
Postadres: Postbus 72, 9700 AB Groningen
E-mail: privacy@rug.nl

Uw bericht wordt altijd gedeeld met de functionaris voor de gegevensbescherming van de RUG.

Hebt u vragen over het onderzoek waaraan u deelneemt? Neem dan contact op met prof. dr. M.L.A. Dückers
Telefoon: 050 363686 (secretariaat Sociale Psychologie RUG)
E-mail: info@groningsperspectief.nl

3. Doel en grondslag verwerking

De RUG verwerkt uw persoonsgegevens binnen het wetenschappelijke onderzoeksproject Gronings Perspectief waarmee de impact van de gaswinning op de ervaren veiligheid, risicoperceptie, gezondheid en toekomstperspectief van de bewoners van de provincie Groningen wordt onderzocht.

Hiervoor wordt u de komende vier jaar circa twee keer per jaar gevraagd om deel te nemen aan een korte enquête. U beslist zelf of u meedoet aan de enquêtes en welke vragen u beantwoordt.

U wordt benaderd voor deze onderzoeken omdat u de afgelopen jaren lid bent geweest van het panel van het Gronings Perspectief. Het afnemen van de vragenlijsten, het opslaan en analyseren van uw persoonsgegevens ten behoeve van het onderzoek, gebeurt op basis van uw toestemming.

U geeft toestemming om, in het kader van het onderzoeksproject, uw persoonsgegevens te delen met de partijen met wie de RUG binnen het onderzoeksproject samenwerkt. Dit kunnen onderzoeksbureaus, andere universiteiten of onderzoeksinstellingen zijn. Er wordt een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd om de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen en maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.

Ook geeft u toestemming om uw persoonsgegevens en de door u ingevulde enquête te combineren met andere data die relevant kunnen zijn voor het onderzoeksproject. Het gaat dan om andere gegevens die binnen onderzoeksproject beschikbaar zijn of om statistische gegevens die relevant zijn voor het onderzoek. Voor het project Gronings Perspectief gaat het daarbij om data over gebiedsindicatoren, gegevens uit kadaster en BAG-register, CBS data over onder meer krimp, gegevens uit het schaderegister, gegevens van de Nationaal Coördinator Groningen over versterking, cumulatieve shakemaps van KNMI en indicatoren van bevingsdichtheid.

4. Verwerkte persoonsgegevens

De RUG verwerkt in het kader van het onderzoek de volgende persoonsgegevens:
  • Contactgegevens: uw e-mailadres wordt gebruikt om u uit te nodigen voor deze enquête en voor deelname aan toekomstige onderzoeken.
  • NAW-gegevens: uw postcode en huisnummer worden gebruikt om uitspraken te kunnen doen op niveau van buurten en wijken en om uw gegevens te kunnen combineren met data over schade.
  • Personalia: uw geslacht en uw geboortedatum worden gebruikt om na te gaan of de respondenten wat betreft leeftijdsopbouw en geslacht een goede afspiegeling vormen van de bevolking en om eventueel uitsplitsingen te maken naar geslacht en leeftijdsgroepen.
  • Enquête-antwoorden: de enquête-antwoorden die u geeft in het kader van het onderzoek, geven inzicht in diverse aspecten van uw persoonlijke leven. Het gaat bijvoorbeeld om de samenstelling van uw huishouden, uw gezondheid en uw psychosociale gesteldheid, uw arbeidssituatie en de hoogte van uw inkomen. Welke informatie exact wordt uitgevraagd, is afhankelijk van het onderzoek. U bepaalt zelf welke informatie u tijdens de enquête verstrekt.

5. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Binnen de organisatie van de RUG worden uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt door de personen voor wie dat noodzakelijk is in het kader van het wetenschappelijk onderzoek. Dit zijn de onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek. Wanneer uw gegevens ten behoeve van onderzoek met andere dan deze partijen worden gedeeld wordt tevoren dit kenbaar gemaakt via de website van Gronings Perspectief (www.groningsperspectief.nl).

6. Verstrekkers van uw persoonsgegevens

Uw (mail-)adres is bij de RUG bekend omdat u zich na een schriftelijke uitnodiging heeft aangemeld voor het panel van Groningen Perspectief. Voor de schriftelijke uitnodiging wordt gebruik gemaakt van een steekproef uit de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeenten in de provincie Groningen. Sociaal Planbureau Groningen verstuurt de uitnodigingen voor deelname aan het onderzoek, registreert uw antwoorden op de enquêtevragen en deelt deze met de RUG.

7. Bewaartermijnen

De RUG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de onderzoeken waarbinnen uw gegevens zijn gebruikt en de controle van de wetenschappelijke integriteit ervan. Dit is een maximale bewaartermijn van 50 jaar na het verzamelen van de gegevens. Na publicatie van het laatste onderzoeksrapport blijven de gegevens nog 15 jaar bewaard indien dit van belang is voor de verificatie van de publicatie.

Na afloop van de bewaartermijnen worden de antwoorden verwijderd van de systemen van de RUG. Mochten de bewaartermijnen wijzigen, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

8. Uw rechten

U hebt op grond van de privacywetgeving diverse rechten. U kunt voor de uitoefening van uw rechten contact opnemen met de RUG. Uw verzoeken worden binnen een maand na ontvangst beoordeeld en afgehandeld. Voor behandeling wordt vastgesteld dat het verzoek is ingediend door een bevoegd persoon en dat het legitiem is. Daarom kan om uw legitimatie worden gevraagd voordat het verzoek in behandeling wordt genomen. Om uw verzoek te beoordelen en af te handelen, worden vanzelfsprekend uw persoonsgegevens verwerkt.

U hebt het recht te verzoeken om een overzicht van de over u verwerkte persoonsgegevens en de verwerkingen daarvan. Als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of als u niet langer wilt dat uw gegevens worden verwerkt, kunt u vragen om deze gegevens aan te passen of om verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen en deze te verwijderen. U hebt in bepaalde gevallen recht op een afschrift van uw persoonsgegevens in een bruikbaar formaat. U hebt tevens het recht uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken.

Er zijn in de privacywetgeving diverse uitzonderingen op uw rechten wanneer persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek. De RUG maakt gebruik van deze uitzonderingen als dat nodig is om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek te waarborgen of als de RUG op grond van andere redelijke gronden niet in staat is om uw verzoeken te honoreren. Er worden binnen het onderzoek maatregelen toegepast waardoor gegevens lastiger naar een persoon te herleiden zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat de RUG niet (volledig) aan uw verzoek kan voldoen.

Naast het feit dat u bij de RUG terecht kunt met uw vragen, verzoeken en klachten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Veranderingen van deze privacyverklaring

De RUG kan deze privacyverklaring wijzigen. Aanleiding hiervoor kan zijn: (wijziging van)wet- en regelgeving, wijziging in het algemene privacybeleid van de RUG en voortschrijden van de techniek. Uiteraard wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
Klik hier voor de veelgestelde vragen over privacy.